Links

www.avih.nl

Algemene Vereniging voor Inlands Hout

De AVIH is de brancheorganisatie voor ondernemers op het terrein van bosbeheer en -onderhoud, houtoogst, rondhouthandel en rondhoutverwerking.

www.bosgroepen.nl

Unie van bosgroepen

De Bosgroepen zijn coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren. Men ondersteunt leden bij het beheer van hun bos en natuurterrein. De Bosgroepen verzorgen ook subsidieaanvragen en FSC-certificering.

www.grondbezit.nl

Federatie Particulier Grondbezit

De Federatie zet zich als belangenbehartiger in voor het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen.

www.knbv.nl

Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

De KNBV heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplantingen

   

www.landgoederen.net

Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt

Deze website vormt het online startpunt in Nederland met relevante informatie over nieuwe landgoederen.

www.landschappen.nl

De 12 provinciale landschappen

De 12 Landschappen hebben behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de eigen provincie als hun werkterrein.

www.nationaalgroenfonds.nl 

Nationaal Groenfonds

Het fonds beheert het Bosklimaatfonds. Uit het fonds kunnen bijdragen worden verkregen voor de aanleg van nieuw bos. In ruil verkrijgt het fonds de rechten op de CO2-vastlegging.

   

www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 750.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland.

www.ifv.nl

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. Wij ondersteunen de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

www.probos.nl

Stichting Probos

De stichting voert op eigen initiatief en in opdracht projecten uit met het doel: een zorgvuldige afweging van belangen en een gezonde financieringsbasis van Nederlands bos. Dienstverlening, onderzoek & ontwikkeling en voorlichting zijn de kernactiviteiten.

www.sbnl.nl

Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied

SBNL is een organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer. In de praktijk is het een adviesorgaan én belangenbehartigingsorganisatie met het doel: het versterken van natuur en landschap.

www.staatsbosbeheer.nl

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert 260.000 ha natuur, waaronder 90.000 ha bossen.

www.vbne.nl

VBNE

Op 25 september 2013 hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit en De12Landschappen gezamenlijk de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) opgericht. Ook het Ministerie van Defensie is aangesloten bij de vereniging. De leden van de vereniging bezitten gezamenlijk bijna 70% van het Nederlandse bosareaal en 90% van het Nederlandse natuurareaal.
De VBNE zet zich er voor in dat eigenaren van bos en natuur professioneel, dus
effectief en efficiënt, kunnen beheren.