Antwoorden op de meest gestelde vragen

Een eigenaar van een bos is, volgens de Wet natuurbescherming (voorheen de Boswet), verplicht bij het verloren gaan van een houtopstand (brand, storm, ziekten of plagen) binnen drie jaar een geslaagde herbebossing uit te voeren. Niet nakomen van de herplantplicht is een economisch delict. De provincie ziet scherp toe op naleving van de herplantplicht en nog steeds worden door de rechter hoge boetes opgelegd. Herplantplicht is grondgebonden. Bij verkoop van een perceel waarop een herplantplicht rust, gaat die herplantplicht over op de koper van het perceel. De verkoper heeft daarom de plicht om de koper te informeren als er herplantplicht op het perceel rust. De OBV biedt de mogelijkheid de financiële consequenties van de herplantplicht in geval van brand/storm tegen een lage risicopremie te verzekeren.

De OBV dekt de risico’s van brand, storm en ijzel-/sneeuwdruk aan bossen en andere houtopstanden.

De OBV hanteert een waardentabel die inzicht geeft in te verzekeren bedragen per boomsoort en leeftijd. Maar u kunt ook zelf een verzekerd bedrag (mits < € 20.000,=) kiezen. Voor brand adviseren wij u de aanplantkosten, de gederfde opbrengstwaarde plus opruimingskosten te verzekeren. Het verzekerd bedrag voor storm kunt u berekenen door de aanplantkosten en het saldo van de opruimingskosten minus de opbrengstwaarde. In geval van ijzel-/sneeuwdruk gaat het om de opruimingskosten. 

U kunt kiezen voor een eigen risico voor brandschade van € 2.500,=; € 5.000,= of € 7.500,= per gebeurtenis. Dit levert een korting van respectievelijk 15%, 25% of 30% op de brandpremie op. Een eigen risico voor stormschade bestaat niet, omdat dit voornamelijk een calamiteitendekking betreft. Op de ijzel-/sneeuwdrukdekking is een eigen risico van € 100,= per gebeurtenis van toepassing.

Het verzekeren van zowel het brand- als het stormrisico levert een korting op van 30% op de brandpremie. Daarna krijgt u, als u meer dan 500 hectare verzekert, nog  een aanvullende korting van 10% op de brandpremie. Voor gebieden met een verhoogd risicoprofiel wordt een toeslag van 25% gerekend. Het gaat daarbij om de gebieden Noord-Brabant, de Veluwe en Salland.

De OBV hanteert een doorlopende verzekeringsovereenkomst die op elk gewenst moment beëindigd kan worden met een opzegtermijn van één kalendermaand.
Per de datum dat de verzekering wordt beëindigd, moet de overeenkomst evenwel minstens 12 maanden van kracht zijn.
Bij verkoop wordt, na overlegging van het verkoopcontract, tussentijds het contract ontbonden en premie gerestitueerd voor de niet verstreken periode. Bij overlijden loopt de polis door voor de nabestaanden tot de nalatenschap is afgewikkeld en duidelijk is wat met het bos en de bijbehorende bossenverzekering gaat gebeuren. Ondanks het tijdstip van royeren wordt het (eventuele) ledenkapitaal altijd na de Algemene Ledenvergadering na afloop van het verzekeringsjaar uitbetaald. 

De minimumpremie voor brand en brand/storm bedraagt respectievelijk € 105,50- en € 170,- per jaar. De premie wordt in één keer bij aanvang van het verzekeringsjaar in rekening gebracht.

Een schade kunt u direct melden via deze website. Belangrijk is dat deze, bij brand, de omvang van het eventuele eigen risico te boven gaat. Ook stormschade kan men rechtstreeks melden, indien het schadepercentage 20-75% over een aaneengesloten oppervlakte van tenminste 0,10 ha beloopt. Voor een stormschade groter dan 75% dient het aaneengesloten oppervlak slechts 0,05 hectare groot te zijn. Een verzekerde kan de schademelding ook voorzien van foto’s.

De basis wordt gevormd door het indienen van het aanvraagformulier. Deze kunt u via de website downloaden. De Bosgroepen of uw rentmeester/beheerder kunnen u helpen met de inventarisatie van de belangrijkste vragen. Tevens kunnen zij een legger en bosbeheerplan meesturen. Daarna nemen wij contact met u op voor de administratieve afwikkeling.

Dit is mogelijk mits de tussenpersoon voldoet aan de geldende toezichtswetgeving en een inschrijving heeft bij OBV.

Vanaf 1 januari 2012 kunnen particuliere boseigenaren in Nederland via OBV een bossenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Met deze speciale aansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen het risico van financiële schade doordat bijvoorbeeld bezoekers aan uw bospercelen en passanten u aansprakelijk stellen voor geleden schade die is gerelateerd aan uw bosopstanden. De speciale aansprakelijkheidsverzekering voor boseigenaren is door OBV ontwikkeld in samenwerking met de Onderlinge Verzekeringmaatschappij SOM (SOM) U.A.. De SOM is ook de risicodrager. De speciale bossenaansprakelijkheidsverzekering vervangt niet de gewone particuliere (gezins-)aansprakelijkheidsverzekering. Sinds 1 januari 2017 kunnen ook N.S.W. B.V's, stichtingen en verenigingen de aansprakelijkheidsverzekering meeverzekeren op de polis. De jaarpremie bedraagt tot 50 hectare € 81,50 (exclusief eenmalig € 12,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting). Iedere volgende 50 hectare kost € 40,75 extra (exclusief poliskosten en assurantiebelasting).

De aansprakelijkheidsverzekering is bestemd voor particuliere boseigenaren die alleen, aan bosbeheer gerelateerde, inkomsten uit het bos halen. Inmiddels kunnen ook NSW B.V.'s, stichtingen en verenigingen aansprakelijkheid meeverzekeren. Voorwaarde is het hebben van een lopende brandverzekering bij de OBV. De verzekering is niet bestemd voor commerciële instellingen en overheidsbedrijven. 

De verzekering dekt personen- en zaakschade, “werkgeversaansprakelijkheid” richting onbetaalde krachten, zoals vrijwilligers, stagiaires et cetera en schade door dieren tot maximaal 10 grootvee-eenheden. Gebruikelijke uitsluitingen als opzicht, motorrijtuigen, asbest, kabelschade, opzet en dergelijke zijn ook op deze verzekering van toepassing. De boseigenaar is gehouden aan de preventieadviezen, zoals deze door het Bosschap zijn vertaald in de brochure Aansprakelijkheid in bos en natuur (versie 1 juli 2010), een wegwijzer voor eigenaren en beheerders. De checklist en het protocol (pagina 24 t/m 29) moeten in acht worden genomen.  

De verzekering vergoedt maximaal € 1.000.000,= per aanspraak. Per verzekeringsjaar wordt maximaal twee keer het verzekerde bedrag per aanspraak uitgekeerd. Alle verzekerden gezamenlijk (tot 500 leden) kunnen maximaal € 2.500.000,= claimen. Bij 500 leden of meer kan maximaal € 5.000.000,= worden geclaimd. Daarboven worden schade-uitkeringen pondspondsgewijs gekort. Op schadebetalingen wordt standaard € 500,= eigen risico per aanspraak ingehouden; tenzij niet is voldaan aan de checklist en het protocol. Dan geldt een eigen risico van 10% van het vastgestelde schadebedrag met een minimum van € 2.500,= en een maximum van € 50.000,= per aanspraak.