Privacyverklaring

Inleiding

Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A., gevestigd aan de Röntgenlaan 29, 2719 DX te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Er is binnen BFAO een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze FG is te bereiken via: fg@bfao.nl.

BFAO hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door uw lidmaatschap, de verzekeringsovereenkomst en het gebruik van de website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals die in deze verklaring wordt beschreven.

Welke persoons- en/of bedrijfsgegevens worden verwerkt

BFAO verzamelt de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens: uw naam, aanspreektitel, woon- en/of bedrijfsadres, telefoonnummers, e-mailadres, verzekerde oogsten en/of opstanden, IBAN-nummer en inschrijvingsnummers bij de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

BFAO verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden, in het verlengde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewetgeving. De gegevens worden verzameld met behulp van het aanvraagformulier en de website.

BFAO raadt u aan de privacyverklaring van de BFAO-site en aan BFAO gerelateerde websites die u bezoekt te lezen, zodat u begrijpt hoe die websites uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen. BFAO is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring of inhoud op websites buiten de BFAO gerelateerde websites.

Met welk doel worden persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerkt

BFAO verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en als BFAO hier wettelijke toe verplicht is.

Gebruik van persoons- en/of bedrijfsgegevens en delen met derden

BFAO verzamelt en gebruikt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en om de website te beheren. BFAO gebruikt ook uw persoons- en/of bedrijfsgegevens om u op de hoogte te houden van andere diensten die beschikbaar zijn en/of komen. BFAO kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige diensten of over mogelijk nieuw aan te bieden diensten te onderzoeken. BFAO maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

BFAO deelt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens niet met derden. Uw persoons- en/of bedrijfsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden (freelance adviseurs/taxateurs, banken, het incassobureau, advocaten, RvO en toezichthouders) voor zover noodzakelijk voortvloeiend uit de verzekeringsovereenkomst of wetgeving. BFAO mag gegevens laten verwerken met vertrouwde en geselecteerde partners waarmee BFAO een verwerkersovereenkomst heeft gesloten o.a. om statistieke analyses uit te voeren. Wij benadrukken daarbij dat het voor derden verboden is om uw persoonsgegevens te gebruiken. Deze derden zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

BFAO openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals strafrechtelijk verleden nooit zonder kennisgeving en de reden van openbaring.

BFAO zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen menen dat een dergelijke handeling nodig is om:

  1. te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of een juridisch proces;
  2. de rechten of eigendommen van BFAO te beschermen en verdedigen en
  3. te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

Hoe lang worden persoons- en/of bedrijfsgegevens bewaard

BFAO bewaart persoons- en/of bedrijfsgegevens conform de wettelijke bewaartermijnen of langer als dit wordt verlangd door toezichthoudende instanties.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

BFAO gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies worden gebruikt om u te helpen uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webserver op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen.

Primair doel van cookies is om u gebruiksgemak te bieden en de website naar behoren te laten werken, dus een middel om u tijd te besparen. Bij voorbeeld als u terugkomt op onze website dan is uw voorkeurinstelling nog onthouden.

De cookies die wij op onze website gebruiken zijn: Google Analytics

Deze cookies wordt gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data over de Website(s) kunnen verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van een bezoek en de gemiddelde duur per pagina.

U heeft de mogelijkheid om cookies niet te accepteren of laten te verwijderen door uw browser.

Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van services of websites die u bezoekt.

Wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, danwel bepaalde cookies wilt verwijderen, kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dit niet conflicteert met wettelijke verplichtingen van BFAO. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BFAO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons- en/of bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: fg@bfao.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BFAO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoons- en/of bedrijfsgegevens

BFAO spant zich maximaal in uw persoons- en/of bedrijfsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. BFAO stelt de persoons- en/of bedrijfsgegevens die u aanlevert aan computerservers veilig in een gecontroleerde en veilige omgeving, geheel beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoons- en/of bedrijfsgegevens worden overgedragen naar andere websites worden deze gegevens versleuteld, waarmee de verbinding is beveiligd.

 

Wijzigingen privacyverklaring

BFAO zal zo nu en dan de privacyverklaring actualiseren. BFAO raadt u aan periodiek de privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven over de gegevens die BFAO verwerkt en BFAO uw gegevens beschermt.

 

22 maart 2018

18/0071/BFAO